ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom portálu osobnymail.sk je: Martina Hrvolová - SLUŽBY, Tuchyňa 314, 01855 Tuchyňa, IČO: 54 592 160 najmä služby prenájmu emailových kont Zákazníkom (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“).
 2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na práva a povinnosti Užívateľom určenej alebo poverenej tretej osoby konajúcej v mene a na účet Užívateľa v súvislosti so vzťahom medzi Poskytovateľom a Užívateľom podľa týchto VOP.
 3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.
 4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
 5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu alebo začatím jej užívania Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
 2. Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením plnej sumy vystavenej Poskytovateľom.
 3. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä prenájmu emailových kont Zákazníkom a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v Zmluve. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä:
 • vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby;
 • vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov;
 • plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;
 • poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom helpdesku.
 1. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:
 • dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;
 • odstrániť zo svojich zariadení všetky údaje, informácie a dáta týkajúce sa Užívateľa a Užívateľovej domény, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;
 • uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Užívateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Užívateľ právny nárok;
 • jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;
 • v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;
 • odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.
 1. Užívateľ je oprávnený najmä:
 • využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;
 • obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na helpdesk,
 • sprostredkovať poskytovania Služby tretím osobám iba na základe súhlasu Poskytovateľa;
 • na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;
 1. Užívateľ je povinný najmä:
 • na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať, neprevádzkovať, neprenášať v sieti Internet ani nesprostredkúvať :
 • erotický a pornografický obsah (text, obrázky, videá atď.);
 • obsah nabádajúci k rodovej, národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;
 • obsah zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby;
 • warez alebo odkazy na servery a zariadenia so zameraním na warez alebo podobným zameraním;
 • download servery;
 • nelegálne získaný softvér, najmä za účelom ďalšieho predaja alebo poskytovania tretím osobám;
 • chat servery;
 • šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);
 • servery preťažujúce databázové systémy;
 • neprimerané či neobvyklé množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);
 • servery nadmerne zaťažujúce linku;
 • obsah porušujúci alebo ohrozujúci autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;
 • odkazy, údaje a dáta týkajúce sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa osobitného zákona;
 • akýkoľvek obsah, ktorý sa i čiastočne dá zaradiť do vyššie uvedených kategórií;
 • odkazy, údaje a dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy,
 • softvér porušujúci licenčný model v dedikovanom, virtualizovanom alebo cloudovom prostredí tretej strany;
 • softvér a technické prostriedky pre získavanie a ťažbu kryptomien (tzv. Mining).
 • platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
 • nesprostredkovávať alebo neposkytovať Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa;
 • oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu helpdesku alebo prostredníctvom :
 • zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
 • všetky zmeny svojich identifikačných údajov alebo osobných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
 • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;
 • nevyužívať dátový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s webovou stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;
 • nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
 • využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.
 1. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
 2. Užívateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v administračnom rozhraní Služby alebo vo fakturačnom profile. V prípade, ak Užívateľ zadáva do administračného rozhrania Služby alebo fakturačného profilu údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov do administračného rozhrania Služby alebo fakturačného profilu. Na žiadosť Poskytovateľa je Užívateľ povinný udelenie predchádzajúceho súhlasu treťou osobou Poskytovateľovi preukázať.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode:
 4. nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom Služieb a uložené na žiadosť príjemcu do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií. ak poskytovateľ služieb nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií a
 5. nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú.
 6. Ak sa však Poskytovateľ akýmkoľvek spôsobom dozvie o protiprávnosti informácií, poskytnutých príjemcom Služieb alebo prenášaných či uložených Užívateľom na zariadeniach Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný odstrániť takéto informácie z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň zamedziť k nim prístup.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú újmu, vzniknuté v príčinnej súvislosti s výkonom práva a plnením povinností Poskytovateľa podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Užívateľovi odstúpením od zmluvy poplatok za úspešnú registráciu domény nie je možné vrátiť, nakoľko tento sa odvádza príslušnému registrátorovi domény, a to ani v prípade, že Zákazník prestane využívať počas predplateného obdobia ostatné služby spojené s danou doménou.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny.
 3. Zúčtovacím obdobím je 365 dní, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.
 4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok).
 5. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.
 7. Užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch.

REKLAMÁCIA

 1. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.
 2. Pokiaľ Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.
 3. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu podľa odseku 15.3 tohto článku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). 
 5. Vážení užívatelia, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
 6. Užívateľ si môže odkúpiť doménu na ktorej má svoje emaily a presunúť ju pod iného poskytovateľa za jednorazový poplatok 100 EUR

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín    
Odbor výkonu dozoru 
tn@soi.sk 
tel. č. 032/640 01 09 
fax č. 032/640 01 08  
Kontaktujte nás pomocou formulára

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Na základe nového nariadenia EÚ o spracovaní osobných údajov, Vás informujeme o potrebe zhromažďovať niektoré Vaše osobné údaje, medzi ktoré okrem iného patria súbory COOKIES, Vaše meno, adresa, email, telefón, ktoré sú nutné pre zabezpečenie vzájomnej spolupráce.
 2. Zaväzujeme sa, že budeme chrániť proti zneužitiu všetky súkromné údaje, ktoré nám poskytnete. Vaše údaje budú zabezpečené a použité iba v súlade s využívaním našej Služby. Neposkytujeme ich žiadnej tretej osobe.
 3. Všetky osobné údaje sú spravované v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov z našej databázy.
 • Správcom vašich osobných údajov je firma Martina Hrvolová - SLUŽBY, Tuchyňa 314, 01855 Tuchyňa, IČO: 54 592 160. 
 • Kontaktná osoba na ochranu osobných údajov je dostupná na e-mailovej adrese info@osobnymail.sk.
 • Vaše osobné údaje budú spracované tak, aby sme Vám mohli tiež zasielať informácie prostredníctvom služieb newsletteru o našich službách, informáciách o konci predplatného obdobia a pod. 
 • Vaše osobné údaje sa budú uchovávať počas trvania zmluvy alebo k dátumu odvolania vášho súhlasu. 
 • Máte právo na prístup k vašim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo na námietku, právo kedykoľvek odvolať tento súhlas.
 • Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a následkom neposkytnutia osobných údajov alebo odvolania tohto súhlasu bude nemožnosť ďalej Vám poskytovať naše služby a vzájomná spolupráca bude musieť byť ukončená. 
 • Niektoré osobné údaje musia byť podľa zákona archivované aj po Vašom odvolaní súhlasu so spracovaním týchto údajov (napr. faktúry). 

ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.
 2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
 3. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo a to ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.
 6. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť objednávku aj po jej uhradení Užívateľom a to z dôvodu dodatočného zistenia že doména je už obsadená. V takomto prípade bude o tejto skutočnosti informovať Užívateľa a Užívateľ sa môže rozhodnúť pre registráciu inej domény alebo vrátenie už uhradenej sumy.
 7. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom. Vlastnosti a rozsah Služieb poskytovaných Poskytovateľom Užívateľovi sa riadia Ponukou Poskytovateľa, prezentovanou na webovom sídle Poskytovateľa, týmito všeobecnými podmienkami a prípadným individuálnymi zmluvnými dojednaniami v písomnej forme. 
 2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
 2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.

Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 30.7.2022