Na základe nového nariadenia EÚ o spracovaní osobných údajov, Vás informujeme o potrebe zhromažďovať niektoré Vaše osobné údaje, medzi ktoré okrem iného patria súbory COOKIES, Vaše meno, adresa, email, telefón, ktoré sú nutné pre zabezpečenie vzájomnej spolupráce.
Zaväzujeme sa, že budeme chrániť proti zneužitiu všetky súkromné údaje, ktoré nám poskytnete. Vaše údaje budú zabezpečené a použité iba v súlade s využívaním našej Služby. Neposkytujeme ich žiadnej tretej osobe.
Všetky osobné údaje sú spravované v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov z našej databázy.
1) Správcom vašich osobných údajov je firma Martina Hrvolová - SLUŽBY, Tuchyňa 314, 01855 Tuchyňa, IČO: 54 592 160.
2) Kontaktná osoba na ochranu osobných údajov je dostupná na e-mailovej adrese info@osobnymail.sk.
3) Vaše osobné údaje budú spracované tak, aby sme Vám mohli tiež zasielať informácie prostredníctvom služieb newsletteru o našich službách, informáciách o konci predplatného obdobia a pod.
4) Vaše osobné údaje sa budú uchovávať počas trvania zmluvy alebo k dátumu odvolania vášho súhlasu.
5) Máte právo na prístup k vašim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo na námietku, právo kedykoľvek odvolať tento súhlas.
6) Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a následkom neposkytnutia osobných údajov alebo odvolania tohto súhlasu bude nemožnosť ďalej Vám poskytovať naše služby a vzájomná spolupráca bude musieť byť ukončená.
7) Niektoré osobné údaje musia byť podľa zákona archivované aj po Vašom odvolaní súhlasu so spracovaním týchto údajov (napr. faktúry).