Podmienky a pravidlá


1. Definícia pojmov
1.1 Poskytovateľ
Prevádzkovateľ portálu www.osobnymail.sk, ktorý poskytuje najmä služby prenájmu emailových kont Zákazníkom :
Emília Prekopová - SLUŽBY
IČO: 40379621
DIČ: 1041953836
Pruské 9, 01852 Pruské
1.2 Zákazník
Každá fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Prevádzkovateľa
1.3 Služba
Prenájom virtuálneho priestoru a mena emailovej adresy/adries
1.4 Zmluva
Dohoda medzi Poskytovateľom a Užívateľom pri využívaní Služby

2. Práva a povinnosti Poskytovateľa
2.1 Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi využívanie služieb v rozsahu jeho oprávnení a možností
2.2 Poskytovateľ vynaloží všetky svoje schopnosti a možnosti na zamedzenie zneužitia Služby
2.3 Poskytovateľ sa bude snažiť udržiavať všetky svoje technické zariadenia a to najmä software v takom stave aby nedochádzalo k výpadkom Služby
2.4 Poskytovateľ nezodpovedá za technický stav prostriedkov tretích strán zabezpečujúcich túto Službu
2.5 Poskytovateľ má právo
  2.5.1 obmedziť, zmeniť prípadne vypovedať Zmluvu s užívateľom pri porušení povinností Užívateľa
  2.5.2 obmeniť, obmedziť alebo úplne zrušiť Služby portálu www.osobnymail.sk bez predchádzajúceho upozornenia
  2.5.3 neuzatvoriť Zmluvu s Užívateľom a to najmä pri opakovanom alebo hrubom porušení Zmluvy zo strany Užívateľa
  2.5.4 okamžite vypovedať Zmluvu s Užívateľom bez udania dôvodu
  2.5.5 na mailovú adresu vloženú pri registrácii odosielať reklamné emaily alebo emaily obsahujúce správy, ktoré považuje za dôležité
  2.5.6 meniť ceny najmä z dôvodu pohybu ich výšky na svetových trhoch a u svojich partnerov
2.6 Poskytovateľ bude viesť o používaní Služby záznamy, pričom je oprávnený uchovávať v archíve kópie dokumentov, správ a identifikačných znakov Užívateľa, vrátane jeho IP adresu
2.7 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky a pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi Zákazníka
2.8 Poskytovateľ nebude osobné údaje Zákazníka poskytovať tretím osobám
2.9 Poskytovateľ má právo aj dodatočne zamietnuť registráciu emailových adries

3. Práva a povinnosti Užívateľa
3.1 Užívateľ sa pri využívaní Služby ako aj po registrácií zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky používania bez výnimky, neporušovať platné právne predpisy Slovenskej republiky
3.2 Užívateľ vykoná všetky kroky k uchovaniu svojich prihlasovacích údajov v tajnosti a zamedzeniu zneužitia týchto údajov inými osobami
3.3 V prípade zneužitia prihlasovacích údajov je Užívateľ zodpovedný za všetky úkony, ktoré môžu byť vykonané pri zneužití týchto údajov
3.4 Užívateľ súhlasí s využívaním ním poskytnutých osobných údajov k zvýšeniu kvality Služieb od Poskytovateľa a marketingovým účelom
3.5 Užívateľ je povinný okamžite oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na poskytovanie Služby, najmä zmenu adresy, mena a podobne
3.6 V prípade že bude Poskytovateľ sankciovaný alebo inak postihovaný v dôsledku porušenia Zákonov SR zo strany Užívateľa, je Užívateľ povinný uhradiť náhradu škody a všetky náklady Poskytovateľovi, ktoré mu môžu v tomto dôsledku vzniknúť a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti na úhradu týchto poplatkov
3.7 Užívateľ má právo vypovedať túto Zmluvu ako aj požiadať o zrušenie registrácie bez udania dôvodu
3.8 Pri registrácií je užívateľ povinný vyplniť všetky požadované údaje úplne a pravdivo
3.9 Pri objednaní alebo predĺžení Služby je užívateľ povinný uhradiť obdržanú predfaktúru do termínu splatnosti uvedeného na tlačive (zväčša do 7 dní).
3.10 Ak Užívateľ neuhradí akúkoľvek pohľadávku (vrátane predfktúry) voči Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi poplatok vo výške 0,5% z celkovej dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3.11 Dňom uhradenia pohľadávok sa rozumie deň pripísania celej dlžnej sumy na účet Poskytovateľa.

4. Registrácia emailových adries
4.1 Registrácia je možná iba tých emailových adries, ktoré ešte nie sú zaregistrované, prípadne nie je registrovaná ich doména.
4.2 Voľné emailové adresy sú zisťované online pri zadávaní ich názvu.
4.3 Ak dôjde k simultánnej regitrácii dvoch rovnakých emailových adries, zaregistrovaná a aktivovaná bude tá, ktorá bola objednaná ako prvá.
4.4 V prípade, že Prevádzkovateľ dodatočne zistí nemožnosť zaregistrovať niektorú adresu, je oprávnený takúto objednávku zrušiť, prípadne nezaregistrovať konkrétnu emailovú adresu.
4.5 Platnosť registrácie emailových adries (balíkov emailov) je 12 mesiacov od dátumu objednávky, ak nie je uvedené inak.
4.6 Pri konci platnosti (zväčša 30 dní pred koncom platnosti) je Zákazník informovaný o blížiacej sa expirácii objednaných emailov a má možnosť túto platnosť predĺžiť na ďalšie obdobie za zodpovedajúci poplatok.
4.7 Ak Zákazník nepredĺži objednané Služby na ďalšie obdobie, ním objednané emaily budú 14 dní po skončení platnosti predplatného obdobia zrušené a uvoľnené k novej registrácii.
4.8 Registrácia objednaných emailov bude vykonaná do 7 pracovných dní, väčšinou však do 24hod od prijatia platby za objednané Služby

5. Reklamačný poriadok
5.1 Poskytovateľ vynaloží všetko svoje úsilie na zamedzenie výpadku poskytovaných Služieb
5.2 Poskytovateľ nezaručuje 100%tný bezproblémový chod portálu www.osobnymail.sk najmä pri výpadkoch, ktoré nemôže ovplyvniť
5.3 Užívateľovi nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej využívaním Služieb Poskytovateľa
5.4 Užívateľ nemá nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti pri výpadku Služby

6. Ceny a fakturácia
6.1 Poskytovateľ umožňuje využívanie jeho Služieb zákazníkom po uhradení ceny za Balík emailov
6.2 Výška sumy za balík závisí najmä na jeho vlastnostiach a je vždy uvedený na stránkach www.osobnymail.sk/cennik
6.3 Po objednaní Služby alebo jej predĺžení bude Zákazníkovi odoslaná predfaktúra na základe ktorej uhradí cenu za zvolený balík emailov
6.4 Táto suma sa platí za celé obdobie, t.j. 12 mesiacov, ak nie je uvedené inak
6.5 Po uhradení celej sumy za balík, bude Zákazníkovi odoslaná faktúra elektronickou poštou, prípadne ju nájde aj vo svojom účte na stránke www.osobnymail.sk
6.6 Odoslanie faktúry poštou, nie je možné

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Poskytovateľ je oprávnený meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia
7.2 Podmienky používania sú platné na dobu neurčitú, prípadne do vydania nových podmienok
7.3 Nové podmienky budú vždy dostupné na stránkach Poskytovateľa

Tieto podmienky sú platné od 27.10.2013.
Aktualizácia: 11.08.2020